Sturen op kwaliteit 2014-2018

Kwaliteitsinformatie die de zorg vooruithelpt

Samenvatting

 • Kwaliteitsinformatie over het hele ziekenhuis
 • Een methode om tot een kernset te komen
 • Online toolkit met praktische voorbeelden en handreiking
 • Per 1 april 2019 is het programma in deze vorm gestopt
“Het programma Sturen op kwaliteit zorgt voor betekenisvolle kwaliteitsinformatie.”

Resultaten Sturen op kwaliteit 2014-2018

Programmaleider Roos Trooster aan het woord

Meer sturen op kwaliteit, minder op verantwoorden

“Hoe selecteren we precies díe informatie die bestuurders nodig hebben om de kwaliteit van de zorg te verbeteren?”

Actiekaart goede leidraad voor bestuurders om zorg te verbeteren

Wat is de juiste verhouding tussen verbeteren en verantwoorden?

Deze kaart laat zien welke acties ziekenhuisbestuurders kunnen ondernemen om – samen met belanghebbenden – het verbeteren van de kwaliteit van patiëntenzorg centraal te stellen in plaats van het verantwoorden hiervan. Ziekenhuisbestuurders geven hiermee invulling aan het bieden van goede patiëntenzorg volgens de Governancecode Zorg.

Eindelijk een indicator voor patiëntparticipatie

“Dit type instrument bestond nog niet. Ik merk dat veel ziekenhuizen naar zoiets op zoek zijn.”

Veelzeggend stuurinstrument
‘Dit type instrument bestond nog niet. Ik merk dat veel ziekenhuizen naar zoiets op zoek zijn. Het is dan ook niet het zoveelste instrument, dat een berg registratielast oplevert… Met deze stuurindicator breng je echt breed in kaart, hoe het in jouw ziekenhuis gesteld is met patiëntbetrokkenheid. In welke mate patiënten en hun familie betrokken zijn, bij zowel de zorg als de organisatie. Dit leidt tot bewustwording en motivatie. Het biedt een leidraad om met elkaar aan de slag te gaan en patiënten actiever te betrekken.’  

CAPPUCCINO staat voor: Creating an Academic Patient Participation Uniform Care Control Indicator.

Meer informatie
CAPPUCCINO eindrapportage
Programma website

‘Leren en verbeteren van onze verpleegkundige zorg’ 

'Een ‘dashboard’ geeft bestuurders direct zicht op de afdelingen met heel goede en minder goede uitkomsten. Op de laatste afdelingen kunnen we nu verbeteracties inzetten.'

Het dashboard geeft verpleegkundigen zicht op de zorguitkomsten van hun eigen afdeling. ‘Dit vergroot het verantwoordelijkheidsgevoel op de werkvloer. Ze zien ook gelijk of verbeteracties wat doen. Ik hoop dat we dit kunnen uitbreiden naar andere verpleegindicatoren en naar andere umc's en ziekenhuizen. Zodat we hiermee samen de verpleegkundige zorg verbeteren.’

Meer informatie op www.nfukwaliteit.nl

Over het programma

mindmap praktische-toolkit
Beeldmerk Sturen op kwaliteit

Sturen op kwaliteit

Registratie aan de bron

Altijd en overal de juiste zorginformatie

Ambitie

 • Werkt aan het verbeteren, duurzamer maken en betaalbaar houden van de zorg.
 • Daarvoor heeft het Ministerie van VWS o.a.de wettelijke verplichting van elektronische uitwisseling van patiëntengegevens ingesteld, waarvoor het toepassen van de Basisgegevensset Zorg (BgZ) en de zorginformatiebouwstenen (zib’s) de basis vormt.
 • De zorg is aan zet. Zorgprofessionals moeten leidend zijn in de digitale inrichting en ondersteuning van hun werk. Het programma jaagt aan, ontwikkelt en past de BgZ en zib’s toe en brengt expertise in. Motiveert zorgverleners voor het vastleggen van de juiste zorginformatie.
 • Tot 2021 ligt de focus op implementatie van het programmaprincipe in de umc’s.
“Het programma Registratie aan de Bron maakt - samen met zorgprofessionals - dagelijkse praktijk van het programmaprincipe.”

Wat gaat het programma doen in 2019-2022?

Zorginformatie delen en optimaliseren

Doelen Registratie aan de bron

 • 80% van de zorginformatie van de BgZ wordt gestructureerd vastgelegd door zorgverleners en patiënten;
 • 80% van de overdracht tussen zorgverleners binnen en buiten het umc vindt plaats door hergebruik van in het zorgproces vastgelegde informatie;
 • Aanlevering van kwaliteitsinformatie wordt voor 80% verkregen door hergebruik van zorginformatie uit het zorgproces.
 • Programma stimuleert, levert advies, standaarden en onderwijs

Registratie aan de bron in de praktjik

Cataract: operatie geslaagd!

In dit filmpje vertellen oogarts Sander Keijser en data architect Wietske Huizenga je in een paar minuten hoe Radboudumc als eerste de kwaliteitsregistratie cataract verduurzaamde.

Resultaten Registratie aan de Bron 2014-2018

Voormalig programmaleider Joyce Simons aan het woord

Gegevens uitwisselen? Eerst goede registratie aan de bron

“Registreer je aan de bron, dan leg je zorginformatie eenduidig en eenmalig vast”

Hoofdhals-chirurgen boeken tijdwinst

Meer informatie
HHT Eindverslag (pdf)

Serious game: leerzaam, leuk en concreet!

“Door deze game kan ik me nu beter verplaatsen in anderen die gebruikmaken van het epd.”
Zelf de game spelen?
Al meer dan 800 zorgprofessionals speelden de game: 90% van hen beveelt de game aan!
Bekijk dit filmpje of mail naar info@registratieaandebron.nl

Over het programma

mindmap hoofd-halschirurgen-boeken-enorme-tijdwinst
Beeldmerk Registratie aan de bron

Registratie aan de bron

Regionale oncologienetwerken

Trefzekere zorg voor patiënten met kanker

Ambitie

 • Iedere patiënt met kanker nu en in de toekomst kan rekenen op de best passende zorg.
 • Door het ontwikkelen van goed georganiseerde (regionale) oncologienetwerken die trefzekere en duurzaam betaalbare zorg aanbieden aan iedere patiënt met kanker.
 • Specialisten uit verschillende ziekenhuizen betrekken bij diagnose en behandeling
 • Ondersteund door een optimaal behandelplan, digitale uitwisseling en juiste financiering
 • Gezamelijke visie op oncologische netwerkzorg 2019-2022
“Het programma organiseert de samenwerking zo dat iedere patient de best passende behandeling krijgt en zelf zoveel mogelijk regie houdt. ”

Wat gaat het programma doen in 2019-2022?

De oncologiepatiënt centraal door goed georganiseerde oncologienetwerken

Doelen

 • Good practices en oplossingen uit Citrienfondsfase 2014-2018 door te ontwikkelen en zo breed mogelijk te implementeren, te verspreiden en te borgen.
 •  4 thema’s verder brengen: passend behandelplan (juiste informatie en samen beslissen), gegevenssets oncologie (eenheid en hergebruik van patiëntgegevens en lagere registratielast), digitale uitwisseling (snel en veilig digitaal beschikbaar maken van patiëntgegevens) en financiering (adequate financiering van netwerkzorg en het stimuleren van waardegedreven zorg).

 

Werkt samen met andere Citrienfondsprogramma’s

 • Registratie aan de bron: netwerkzorg staat of valt met makkelijke en goede uitwisseling van de juiste informatie tussen de betrokken zorgverleners. Consensus over de inhoud van de informatie én over de eenduidige registratie ervan is cruciaal.  
 • e-Health: persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt.

Regionale Oncologienetwerken in beeld

Dit filmpje laat het belang van regionale oncologienetwerken zien, en het perspectief van twee patiënten. Zij vertellen openhartig wat oncologiezorg in een netwerk voor meerwaarde heeft.
“Zij hebben veel meer ervaring, zij werken met een robot”

Resultaten programma Naar Regionale oncologienetwerken 2014-2018

Programmaleider Hans Nijman aan het woord

Terug- en vooruitblik

“We zijn er met elkaar van overtuigd dat dit de te bewandelen weg is om kwaliteit van zorg voor iedere patiënt met kanker te verbeteren.”

UNIEK: Utrechts Netwerk voor Integrale Expertise in de Kankerzorg

“Goed dat we dit voor elkaar hebben: dankzij het MDO bundelen we onze kennis en expertise. En: door de onderlinge afstemming kunnen we de patiënt ook sneller verwijzen.”
Bundelen kennis en expertise
Met de regionale tumorwerkgroep maakte Gerestein een regionaal behandelprotocol voor baarmoederkanker. UNIEK is voor hem ‘lekker werken’.
“We hebben onderling een heel goede sfeer. Dat versterkt het ook.”
Meer informatie
Website UNIEK

Veilige digitale gegevensuitwisseling

Voordelen XDS
Het grote voordeel van XDS is dat dit ook kan aansluiten op andere betrokken partijen, zoals de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van patiënten, huisartsen- praktijken, verpleeg- en verzorgingshuizen en patiëntenverenigingen. En XDS kan ook regionale netwerken onderling met elkaar verbinden.

Meer informatie
Landelijke uitrol XDS

Aanvullende informatie basis voor passend behandelplan

Het zorgproces is leidend.

“Het zorgproces is leidend geweest bij de vraag welke gegevens je wanneer wilt registreren.”

Welling is ook leider van een project van Registratie aan de Bron. Een logische combinatie, vindt ze: “Het één heeft veel raakvlakken met het ander. Bij Registratie aan de bron draait het om eenmalig, eenduidig en gestandaardiseerd vastleggen van gegevens en het zinvol hergebruiken ervan. Dat is voor deze gegevensset van even groot belang als voor de ziektespecifieke gegevens.”

Meer informatie
Eindrapport tumoroverstijgende gegevensset (pdf)

Patiënt kiest soms voor minder ingrijpend behandelen

Moet altijd alles uit de kast bij de behandeling van een patiënt met kanker?

Niet alles uit de kast halen
“Mensen weten dat ze kanker hebben en dan denken ze: dit moet of dat moet. Nee, niets móet! Ik leg uit dat we misschien niet alles moeten doen en dat er alternatieven zijn”, zegt verpleegkundige en onderzoeker Hanneke van der Wal. “In dat gesprek ga ik op zoek naar het waarom. Wat is iemands beweegreden om voor het een of het ander te kiezen?” Verpleegkundigen voerden dit soort gesprekken ook als onderdeel van een pilot rond de keuzes van oudere patiënten. De pilot laat zien dat een aanzienlijk deel van de patiënten met eierstokkanker koos om medisch gezien niet alles uit de kast te halen.

Meer informatie
Naar de website van Regionale oncologienetwerken

Over het programma

mindmap waarom-zijn-oncologienetwerken-onmisbaar-voor-trefzekere-zorg
Beeldmerk Regionale oncologienetwerken

Regionale oncologienetwerken

e-Health

De zorg makkelijker, efficiënter en toegankelijker maken

Ambitie

 • Door het gebruik van bewezen effectieve informatie- en communicatietechnologie de zorg makkelijker, toegankelijker en betaalbaarder maken. 
 • Door digitale verbondenheid en interactie krijgt de patiënt meer regie
 • Bewezen e-health toepassingen te implementeren binnen de umc’s en buiten de umc's te stimuleren.
 • Ook gaan we projecten van buiten de umc’s binnen de umc’s implementeren, mede door het brede e-health kennisnetwerk dat is opgebouwd.
“Het programma e-Health vormt een sterk academisch netwerk op het gebied van digitale zorg”

Wat gaat het programma doen in 2019-2022?

Verspreiden en implementeren van bewezen effectieve e-health toepassingen.

Doelen e-Health

 • Meerdere bewezen e-health toepassingen succesvol verspreiden en uitvoeren
 • 4 waardevolle e-health innovaties uit de eerste fase van het Citrienfonds worden landelijk en op maat geimplementeerd bij de 8 umc's: Telemonitoring Hartklachten, Telemonitoring Zwangeren, Telemonitoring Vitale functies en Medicatieverificatie via het patiëntenportaal.
 • Ook nieuwe veelbelovende initiatieven van buiten de umc’s krijgen een kans. Bij de selectie wordt vooral gelet op evidenced-based-practice en toepassingen waarbij teamwork, ketenzorg en samen beslissen centraal staan.
 • Opleveren van een implementatie/opschalingsrichtlijn en risicomodel.

 

Samen met andere Citrienfondsprogramma’s

 • Registratie aan de Bron en Regionale Oncologienetwerken: gekoppeld aan het juist en beter gebruik van informatietechnologie (ICT-infrastructuur, koppelingen EPD, digitale uitwisseling van zorginformatie). Deze programma's worden inhoudelijk betrokken en zijn uitgenodigd als beoordelaar bij matchmakingsbijeenkomsten.

Programma e-health in beeld

Dit filmpje belicht het project Telemonitoring Vitale functies en laat zien hoe patienten met een ‘slimme pleister’ op afstand worden bewaakt. 

Resultaten programma e-Health 2014-2018

Programmaleider Marlies Schijven aan het woord

Terug- en vooruitblik op het programma

Meer baat met e-Health

“De kijk van de patiënt mag bij het ontwikkelen van e-Health-toepassingen niet ontbreken.”

Betere relatie met de patiënt 
‘Dit netwerk van umc’s samen met andere ziekenhuizen en partijen in de zorg heeft ook nog eens alles in huis om e-Health wetenschappelijk te evalueren.’ En benadrukt Heldoorn: “Laat de patiënt meedenken en meedoen.” Ontwikkelaars en arts-onderzoekers hebben nu eenmaal een andere kijk. Dokters willen bijvoorbeeld meer efficiëntie in de zorgpraktijk bereiken. Een terecht oogmerk. Maar nog mooier is het als de relatie met de patiënt er beter van wordt.’ Als voorbeeld van een geslaagd project noemt Heldoorn Hartwacht. ‘Deze app geeft hartpatiënten meer vertrouwen en vrijheid.’

Consult replay om het gesprek ‘terug te kunnen spoelen’

Over het programma

mindmap meer_baat_met_e-health
Beeldmerk e-Health

e-Health

Doen of laten

Meer zorg is niet altijd betere zorg

Ambitie

 • De kwaliteit van zorg vergroten en de zorgkosten verlagen door bewustwording over gepaste zorg te stimulerenen en niet-gepaste zorg te deïmplementeren.
 • Uitbreiden van de in Nederland opkomende beweging om terughoudend te zijn met het verlenen van zorg die geen toegevoegde waarde heeft voor de patient.
 • Kennisbank zijn voor zorgverleners 
 • Analyseren van volume en kosten van niet-gepaste zorg

Wat gaat het programma doen in 2019-2022?

De zorg duurzamer maken door niet-gepaste zorg te deïmplementeren

Doelen Doen of laten? 

 • wil dat meer zorgverleners ervaring opdoen met deïmplementeren
 • gaat succesvolle projecten uit de eerste Citrienfondsfase 2014-2018 uitbreiden en opvolgen
 • door 16 deïmplementatieprojecten uit te voeren in ziekenhuizen en huisartsennetwerken
 • en 2 succesvolle interventies in alle 8 umc’s te implementeren (zoals het verminderen van laboratoriumdiagnostiek en het verminderen van onnodige urinekatheters).
 • hiermee krijgen onderzoekers meer inzicht in de tijd en kosten die dit oplevert en wat de gevolgen voor patiënten zijn.
 • op basis van administratieve data het volume en de kosten van niet-gepaste zorg te analyseren om preciezer te weten waar de prioriteiten liggen.

Samenwerking met andere Citrienfondsprogramma’s

 • e-Health: door gebruik te maken van digitale toepassingen die  gepaste zorg ondersteunen.
 • Registratie aan de bron: bij het in kaart brengen van niet–effectieve zorg.
 • Regionale oncologienetwerken: als blijkt dat een van de nieuw te starten projecten gerelateerd is aan de oncologie (zoals het verminderen van oncologische vervolgconsulten). 

Resultaten programma Doen of laten? 2014-2018

Programmaleider Tijn Kool aan het woord

Het verantwoord terugdringen van niet-gepaste zorg kan

“Het kost tijd en vergt vaardigheden om te deïmplementeren, dit bezit niet iedere zorgverlener van nature”

RICAT-studie, terugdringen van onnodig katheter gebruik

Patient wordt niet onnodig belemmerd en is sneller mobiel
Een kwart tot de helft van de patiënten heeft een urinekatheter of intraveneus katheter zónder juiste indicatie. Om het aantal katheters met minstens een kwart terug te brengen, loopt in zeven ziekenhuizen de RICAT-studie. Op Hoes’ verpleegafdeling wordt nu anders met katheters omgesprongen. ‘We kijken nu elke dag of er een indicatie is om ze te laten zitten. We gaan hier nu veel bewuster mee om. Ook de artsen zijn erop gespitst; vroeger moest je er vaak zelf over beginnen of het nog nodig was. Zonder katheter is de patiënt veel mobieler en het infectiegevaar is geweken. En dát is wat we willen.’

Meer informatie op www.doenoflaten.nl 

“Zonder katheter is de patiënt veel mobieler en het infectiegevaar is geweken. En dát is wat we willen.”

Over het programma

mindmap doen-of-laten
Beeldmerk Doen of laten

Doen of laten