Alle projecten en concrete resultaten in een overzicht

Voor uitleg over de werking van het interactief overzicht, Klik hier

Beeldmerk Regionale Oncologienetwerken regionale-oncologienetwerken

Ambassadeurs digitale uitwisseling Blauwdruk optimaal mdo Bovenregionaal mdo zeldzame maag-darmtumoren
Passend behandelplan
Digitaal palliatief zorgplan
Passend behandelplan
Digitaal proactief palliatief zorgplan 2 Echelonnering colorectaal carcinoom Echelonnering urologische oncologie Effectmeting en evaluatie gegevenssets Financiering van MDO 2.0 en expertopinie
Waardegedreven financiering
Gegevensset Oncologie Algemeen Governance Gegevenssets Oncologie Implementatieplan Landelijke Opschaling Gegevenssets Oncologie Implementatietoolkit XDS Informatieuitwisseling ziekenhuis-eerste lijn INFUZE (Noord-Holland/Flevoland) INFUZE - Informatieuitwisseling ziekenhuis-eerste lijn Inzet regionaal casemanagement Kennisplatform digitale uitwisseling Mdo- en verwijsportaal colorectale levermetastasen Mdo- en verwijsportaal uro-oncologie Mdo’s in de regio Utrecht Model regionaal casemanagement
Passend behandelplan
Netwerkfinanciering
Waardegedreven financiering
Netwerkfinanciering borstkanker Netwerkfinanciering ovariumcarcinoom Netwerkfinanciering sarcoom Oncoguide in het mdo
Passend behandelplan
Oncologische thuisbehandeling Online expertpanels Passend behandelplan bij darmkanker Passend behandelplan bij hersentumoren Passend behandelplan bij melanomen Passend behandelplan in de palliatieve fase Proeftuin Gegevensset borstkanker Proeftuin Gegevensset colorectaal carcinoom Proeftuin Gegevensset glioom Proeftuin Gegevensset neuro-endocriene tumoren
Gegevensset Oncologie
Proeftuin Gegevensset palliatieve oncologische zorg Proeftuin Gegevensset pancreas PROMs in de spreekkamer PROMs in de spreekkamer bij borstkanker Uitwisselen van de BgZ met XDS Waardegedreven zorg - immunotherapie thuis Waardegedreven zorg - maag-slokdarm Waardegedreven zorg – multipel myeloom Waardegedreven zorg – ovariumcarcinoom Waardegedreven zorg in netwerken
Waardegedreven financiering

Beeldmerk e-Health e-health

Blue button versus PGO-koppeling
patiënten met één druk op de knop hun medisch dossier kunnen laten downloaden
Changing mind and metabolism
App voor mensen met (pre)diabetes om inname koolhydraten te reduceren
Communicatie met patiënten via het patiëntenportaal
In kaart brengen wat de verwachtingen en ervaringen zijn met het lezen van poliklinische artsennotities via het patiëntenportaal
Competenties en vaardigheden voor e-health bij dementie
Twee modules voor online interactie
Consult replay
Een opname van het gesprek terugluisteren of zien
E-health ondersteuning voor dialysepatiënten
Ontwerp van een ondersteunende eHealth-applicatie voor dialysepatiënten met lage gezondheidsvaardigheden
E-health partnership
Een lijst met kwaliteitscriteria ontwikkeld waaraan een digitaal PGD moet voldoen
E-health werkplaats voor verpleegkundigen
In welke mate hebben verpleegkundigen moeite met digitale ontwikkelingen?
Fundamentals of Clinical Data Science (eBook)
Open access ebook over de basiskennis van clinical data science
GET-it - e-Health en zorginnovatie in de psychiatrie
Ontwikkelen van een app voor psychiatrie patiënten
Medical dashboard: actuele 2e-lijns informatie beschikbaar voor 1e-lijn
Huisarts Informatiesysteem (HIS) het Medical Dashboard.
Medicatieverificatie via het patiëntenportaal*
De mogelijkheid voor patiënten om hun medicatie zelf in te voeren
Mijn knieoperatie
Inzicht in behandeltraject knieoperatie
Monitoren van vitale functies van patiënten na OK met draadloze sensoren* MyHeartCounts
MyHeart Counts app van Stanford vertaald naar de Nederlandse situatie
Ontwikkel je eigen e-Healthapp
Studenten leren in een onderwijsmodule hoe ze een goede app kunnen ontwerpen.
Patiënt coach
Een elektronische patiëntprofielkaart ontwikkeld die door de patiënt wordt ingevuld.
Patiëntportaal voor ouders en kinderen bij Intensive Care opname
Portaal voor ouders van kinderen die opgenomen zijn geweest op de IC
Persoonlijk Gezondheidsdossier ‘Look en feel’
'PGD' voor ouderen
PROfeel: een app voor tieners die last hebben van vermoeidheid
Manier van meten via de smartphone voor tieners met een langdurige ziekte
ReValidate!-Online - online sociaal platform voor polsrevalidatie
De ontwikkeling van een online sociaal platform voor polsrevalidatie
Sticky exercises
Proef om fysiotherapie oefeningen concept te testen
Telemonitoring en big data
Wearable voor Parkinson- en Tremorpatiënten
Telemonitoring hartklachten*
Hartwacht: monitoren van hartpatiënten met een mobile health-toepassing
Telemonitoring van zwangeren met een hoog risico op hypertensie* Validatie Nederlandse e-Health Impact Questionnaire
Gevalideerde vragenlijst voor app-ontwikkelaars 
Wat vinden patiënten en zorgverleners van MijnRadboud?
de patiëntbetrokkenheid te vergroten.
Zorgverlener en patiënt leren delen
E-learnings voor shared decision making

Beeldmerk Regionale Oncologienetwerken regionale-oncologienetwerken

Basisset kwaliteit borstkanker
Regio Zuidwest
Basisset ovariumcarcinoom
Regio Oost
Beslisondersteuning, expertpanels en digitale gegevensuitwisseling
Regio Noord Holland / Flevoland
Digitale uitwisseling in Midden-Nederland
Regio Midden
Digitale uitwisseling in Noord-Nederland
Regio Noord Oost
Digitale uitwisseling in Oost-Nederland
Regio Oost
Digitale uitwisseling in West-Nederland
Regio West
Elektronische gegevensuitwisseling / XDS
Regio Zuid Oost
Expertpanels lever, hematologie en long
Regio Noord-Holland / Flevoland
Financiering van oncologienetwerken Implementatie aanvullende patiëntgegevens Implementatie bouwsteen palliatieve zorg Invoering uitgebreide basisset patiëntgegevens bij MDO’s
een eenduidige set tumoroverstijgende patientgegevens.
Juridisch kader voor expertpanels MDO consultatie & verwijzing colorectale tumoren
Regio Zuid Oost
Moleculair tumorboards (MTB’s)
als hoeksteen van doelgerichte therapie
Moleculaire tumorboards Oncologienetwerk West-Nederland
Regio West
Oncologienetwerk Zuidoost-Nederland
OncoZON regio Zuid Oost
Oncologienetwerken Zuidwest-Nederland
EMBRAZE en CONCORD Regio Zuid West
Patiëntvoorkeuren in het MDO
Regio Noord Oost
Pilot bouwsteen palliatieve zorg
Regio Noord Oost
Pilot digitale consultatie en advies
Regio Noord Oost
Pilots echelonnering
Regio Noord Oost
Privacy van patiëntgegevens
waarborgen van de privacy
Regelgeving
voor regionale oncologienetwerken
Regionaal netwerk HPB
Regio Noord Oost
Regionaal netwerk prostaat
Regio Noord Oost
Registratie aan de bron
Regio Zuid Oost
Roadmap passend behandelplan Samen beslissen in de praktijk
pilots met shared decision making

Beeldmerk Sturen op kwaliteit sturen-op-kwaliteit

Actiekaart
Goede leidraad voor bestuurders om zorg te verbeteren
Calamiteiten
Leren te leren: de kans op herhaling van een calamiteit verkleinen
Complexe wondzorg
Stuurindicatoren complexe wondzorg voor de Raad van Bestuur
Ervaring
Governance rond kwaliteitsverbetering: lessen uit lokale dashboardontwikkeling.
Heelkunde
kernset heelkunde
Hoofdhalsoncologie keten
Van een reeks ketenindicatoren naar compacte stuurinformatie voor bestuurders
Intensive Care
Stuurinformatie destilleren op de intensive care
Kinderchirurgie
Ontwikkeling kernset kwaliteitsindicatoren kinderchirurgie
Moeder & Kind
Ontwikkeling Uitkomstenset Moeder & Kind in 3 VSV's
MS/Schisis
Implementatie kernset Schisiszorg & Ontwikkeling kernset Multiple Sclerose
Nursing Sensitive Care
Opschonen en harmoniseren ziekenhuisbrede indicatoren
Oncologie
BROC-Dashboard Basic Registry Oncological OutCome
Patiëntenparticipatie
CAPPUCCINO-project (Creating an Academic Patiënt Participation Uniform Care Control Indicator: a New Outlook)
Patiëntervaringen
Hoe kan feedback van patiënten beter worden benut voor kwaliteitsverbetering
Patiëntveiligheid
Naar benchmarking op veiligheidsindicatoren
Psychiatrie
Verbeteren van sturingsinformatie over kwaliteit van zorg in de academische Psychiatrie.
RvB als risicomanager in de regio
Risico’s van regionale samenwerking herkennen met bestaande database
Teamsamenwerking
SUPPORTT staat voor Sturen op een Positieve Professionele Werkomgeving voor Perfecte Patiëntenzorg door Top Teams.
Verloskundige Keten
een Maternal Morbidity Dashboard
Visieontwikkeling & expertise
Dialoog met bestuurders en expertgroep
Waardegedreven zorg
Value-based healthcare met bestaande data